Thursday, November 29, 2007

Bộ Chỉ Huy Đoàn

Thiếu Tá Lê Hữu Minh California
Thiếu Tá Trần Văn Lâm Colorado
Đại Úy Trần Thế Quảng Colorado
Đại Úy Trần Trung Ginh California
Đại Uý Nguyễn Đăng Lâu Florida
Trung Úy Nguyễn Ngọc Thơ Texas
Trung Úy Lê Văn Minh Connecticut

No comments: