Thursday, November 29, 2007

Chuyên Viên

Danh Sách sẽ được bổ xung vào Toán khi liên lạc được.
Tr/Sĩ Nguyễn Văn Cư Cochran, Georgia
Tr/Sĩ Cao Văn Cư Spencer Iowa
Tr/Sĩ Nguyễn Văn Hảo Dallas, Texas
Tr/Sĩ Nguyễn Khắc Hiền Tyler, Texas
Tr/Sĩ Đặng Lân Garden Grove, California
Tr/Sĩ Vũ Đình Chương Tampa, Florida
Tr/Sĩ Lương Văn Lập Simi Valley, CA
Tr/Sĩ Nguyễn Văn Rinh Anaheim, CA
Tr/Sĩ Nguyễn Ánh
Tr/Si Võ Văn Hương Garden Grove, CA
Tr/Sĩ Phạm Bạch Harvey, LA
Tr/Sĩ Ngô Văn Cho Holland, MI
Tr/Sĩ Nguyễn Thanh Mai Texas
Tr/Sĩ Ngô Mẹo Texas
Tr/Sĩ Lê Phúc Sơn Simi Valley, CA
Tr/Sĩ Trần Minh Tổng Indiana
Tr/Sĩ Lương Văn Sự Sacramento, CA
Tr/Sĩ Lê Dinh Nebraska
Tr/Sĩ Nguyễn Đăng Phát Austin, Texas
Tr/Sĩ La Phi West Covina, CA
Tr/Sĩ Trần Tuệ Texas
Tr/Sĩ Lê Sao Morgan City, Louisiana
Tr/Sĩ Trần Gia Thái, Louisiana
Tr/Sĩ La Chiến Thắng Louisiana
Tr/Sĩ Lê Văn Hạnh Virginia
Tr/Sĩ Nguyễn Tấn Thành
Tr/Sĩ Nguyễn Thành Hiệp
Tr/sĩ Huỳnh Thành Điệp San Jose, California
Tr/Sĩ Phạm Gia Trong Switzeland
Tr/Sĩ Bùi Thanh Trấn San Jose, California
Tr/Si Vo Trong Minh Hawaì, USA
Tr/Si Nguyen Van Trung
Tr/Sĩ Nguyễn Ngọc Minh Colorado
Tr/Sĩ Thach Nearie Michigan
Tr/Sĩ Nguyễn Ngọc Nghĩa Georgia


No comments: