Thursday, November 29, 2007

Trưởng Toán

Trưởng Toán
Sẽ được bổ xung vào danh sách toán
Thiếu Úy Lê Văn Hậu Buffalo, New York
Thiếu Úy Phạm Hòa California
Thiếu Úy Nguyễn Văn Tùng Mobil, Alabama
Chuẩn Úy Phạm Đức Trung
Chuẩn Úy Huỳnh Minh Thọ
Thiếu Úy Quách Tố Long Georgia
Chuan Úy Chế Quang Ngọc Louisiana
Thiếu Uý Bùi Ngọc Tính Texas
Thiếu Úy Lê Văn Thành Louisiana
Thiếu Úy Nguyễn Văn Thành
Thieu Úy Nguyễn Đào
Thiếu Úy Lê Văn Phụng Texas
Chuẩn Úy Phan Hùng Nam
Chuẩn Úy Ngô Thành Tài
Thiếu Úy Lê Văn Trung
Thiếu Úy Phương Chịa Georgia
Chuẩn Úy Sơn Mỹ New Zealand
Chuẩn Úy Võ Trọng Vui
Chuẩn Úy Vũ Đình Thịnh Nebraka
Chuẩn Úy Chung Tữ Ngọc California
Chuẩn Úy Huỳnh Phước Lộc Washington State
Chuẩn Úy Nguyễn Văn Nhàn
Chuẩn Úy Nguyễn Văn Bạch
Chuan Uy Giap Ty California
Chuan Uy Dat Luc Si
Chuan Uy Vu Ngoc Thăng
Chuẩn Úy Nguyễn Ngọc Quý Texas
Chuan Úy Nguyễn Văn Nam

No comments: